మీ భాషని ఎంచుకోండి

ఇంటర్నెట్ సులభం చేసింది

ఇంటర్నెట్ సాథీ సహాయంతో ఇంటర్నెట్ నిపుణులుగా మారండి. స్మార్ట్ ఫోన్ ని ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనే విషయం నుంచి వీడియో చాట్ ని ఆరంభించటం వరకు ప్రతీది నేర్చుకోండి.

ఆరంభించటానికి ఒక విషయాన్ని ఎంచుకోండి

జీవితాలు మెరుగవుతున్నాయి

పూర్తి భారతదేశమంతటా మహిళల జీవితాల్ని ఇంటర్నెట్ ఎలా మార్చిందో చూడండి.

అన్ని కథలు చూడండి

ప్రతీది నేర్చుకోండి

ఇంటర్నెట్ నిండా వంట వండటం నుంచి సౌందర్య సలహాల వరకు సహాయపడే సమాచారం ఉంది.

ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయండి

మీకు ఎప్పుడైనా సహాయం కావాలంటే, ఉచిత సహాయం కోసం కాల్ చేయండి

1800 41 999 77

నేర్చుకోవటానికి మరింత సమాచారం

ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎంతో పొందటానికి మరిన్ని పాఠాలు, సలహాలు మరియు ఉపాయాల్ని గుర్తించండి.

ఇప్పుడు అన్వేషించండి

భాగస్వాములు

Tata Trusts